FILESMILE – מחירים ותנאים

לכל מודל עלות חודשית ועלות התקנה חד פעמית. ניתן לרכוש כל מודל בנפרד בהתאם לצרכי הארגון

משפחת מוצרי FILESMILE

מודול

תאור המודול

Zoom\Priority 10 User’s

מחיר חודשי

Priority 25 User’s

מחיר חודשי

Priority Unlimited User’s
מחיר חודשי

FileSmile
On Outlook


מערכת לתיוק
מסמכים לכל סוגי התעודות במערכת.


יכול הצגת מסמכים
שתויקו מה
Outlook, שולחן
עבודה ללא כניסה למערכת.


יכולת שליפת
מסמכים שתויקו וצירופם לדואר אלקטרוני.

 

250 ש”ח

350 ש”ח

600 ש”ח

FileSmile
Scan


מערכת סריקה
מסמכים מכל התקן המחובר למחשב לרבות סורק, מצלמה.


סריקה קלה בקליק אחד
מכל תעודה.


יכולת צפייה
במסמכים שנסרקו לפני תיוקם במערכת.

250 ש”ח

350 ש”ח

600 ש”ח

FileSmile
AUTOFILE


מערכת סריקה ותיוק
מסמכים שהופקו מהמערכת ומסומנים עם ברקוד.


יכולת התאמה של
תעודות שגויות קלה ופשוטה

250 ש”ח

350 ש”ח

600 ש”ח

FileSmile
Mobile


החתמה על כל מסמך פריוריטי סטנדרטי כולל אפשרות לבחירת פורמט המסמך.


החתימה כוללת
אפשרות לחתימת מיקום החתימה באופן אוטומטי.


צירוף נספחים מלא,
כולל צילומים, סריקות ועוד.


המערכת מתאימה לכל
נייד עם מערכת הפעלה אנדרואיד

250 ש”ח

350 ש”ח

600 ש”ח

FileSmile
SIGN SMILE


מערכת קלה ופשוטה
המאפשרת חתימה ע”ג מסך מגע ישירות בטאבלט על תעודות הפריוריטי השונות

250 ש”ח

350 ש”ח

600 ש”ח