AGAS עומדת בתקנים מחמירים בתחום אבטחת המידע:

ISO 27001 מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים, להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון.27001  ISO מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה.

ISO 27017  הוא קוד פעילות החדש ביותר ששוחרר על ידי ארגון התקנים הבינלאומי / ISO הקוד מספק הנחיות הטמעה לבקרות אבטחת מידע המתייחסות ספציפית לשירותי ענן. הקריטריונים החדשים מתבססים על תקן ISO 27002 , עם בקרות נוספות המיושמות ספציפית לספקי שירותי ענן.

ISO 9001 במהדורתו העדכנית משנת 2015, הנו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון. דרישות התקן הינם גנריות ונועדו לחול על כל ארגון באשר הוא, ללא קשר לתחום פעילות מסוים או כמות עובדים (עובד אחד או אלפים). התקן מתמקד בראש ובראשונה ב”ניהול איכות” של השירות ו/או המוצר, התקן מגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות בהן הארגון צריך לעמוד.

תקן ISO 27799 לניהול אבטחת מידע רפואי הוא תקן בינלאומי המספק הנחיות לארגוני בריאות בנוגע למידע בריאותי אישי ומנחה כיצד להגן בצורה הטובה ביותר על סודיותם, שלמותם וזמינותם של מידע כזה. התקן מבוסס ומרחיב את ההנחיות הכלליות הניתנות על ידי ISO / IEC 27002 ונותן מענה לצרכי ניהול אבטחת המידע המיוחדים של תחום הבריאות וסביבות התפעול הייחודיות לו.

מידע בריאותי נחשב בעיני רבים כסודי ביותר מכל סוגי המידע האישי. הגנה על סודיות זו חיונית ויש לשמור על פרטיותם של המטופלים. יש להגן על שלמות המידע הבריאותי על מנת להבטיח את בטיחות המטופל, ורכיב חשוב בהגנה זו הוא הבטחת ביקורת מלאה על כל מחזור חיי המידע.